MAKALELER
 1. Sıtkı Anlam ALTAY, Spor Anonim Ortaklıklarına İlişkin İlk Düşünceler, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun Çeşitli Hukuk Disiplinleri Açısından Değerlendirilmesi, Editör, Hatice Özdemir Kocasakal, İstanbul, 2022, s. 49-68
 2. Sıtkı Anlam ALTAY, Yargıtay Kararları Işığında Anonim Ortaklıklarda Hükmen İbra, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, XXXIV, Ankara, 2022, s. 47-95.
 3. Sıtkı Anlam ALTAY, Banka Yönetim Kurulunun İçsel Sermaye Yeterliliğini Sağlama Görevi, Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu’na Armağan, C.1, İstanbul, 2020, s. 139-157.
 4. Ferda Nur GÜVENALP, “Tahkimde Tarafların Eşitliği ve Hukuki Dinlenilme Hakkı”, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Yayınları-V, Ed. Ziya Akıncı/Yasin Ekmen, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2022, s. 103-137.
 5. Sümer ALTAY, İflâsın Ertelenmesi Kurumunun Geçirdiği Sınav Süreci, Güncel Hukuk Dergisi, Kasım 2016 / 11-155, s. 38-42.
 6. Sümer ALTAY, Özel Hukuka İlişkin Alacaklar Hakkında 6183 Sayılı Yasa’nın Uygulanmasından Doğan Sorunlar, Legal Hukuk Dergisi, 2009, Yıl: 7 – Sayı: 82, s. 3159 vd..
 7. Sümer ALTAY, İflâsın Ertelenmesi Hakkındaki Yeni Hükümlerin Yeniden Yapılandırma Kurumları Üzerindeki Olumsuz Etkisi ve Çözüm Yolları, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2004.
 8. Sümer ALTAY, Genel Olarak İflâs Davaları ve İflâsta Paylaştırmanın Esasları, Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2003, Cilt: 2, s. 891 vd..
 9. Sümer ALTAY, 5846 Sayılı FSEK. Bağlamında Mali Hakların Haczine ve İflâs Masasına Girmesine İlişkin Bazı Faraziyelerin Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’na Armağan Sayısı, 1998, Cilt: LVI, Sayı: 1-4.
 10. Sümer ALTAY, İflâs Prosedüründe Sıra Cetveli, Yasa Hukuk Dergisi, Ocak 1997, Cilt: 15, Sayı: 181.
 11. Sümer ALTAY, Çifte Satış ve Bu Konuya İlişkin Yargı Kararlarında Yansımasını Bulan Hukuksal Yaklaşım ve Çözüm Yöntemi, Yasa Hukuk Dergisi, Şubat 1996, Cilt: 15, Sayı: 170.
 12. Sümer ALTAY, Hacze İştirak ve Sıra Cetveli, Yasa Hukuk Dergisi, Mart 1996, Cilt: 15, Sayı: 171.
 13. Sümer ALTAY, Doğrudan İşlemeyen Bir Kurum: Mükellefiyetler Listesi ve İşlevi, İstanbul Barosu Dergisi, 1994/10-11-12.
 14. Sümer ALTAY, Menfi Tespit Davası ile Takip Süreci İçinde Oluşan İflâs Davası Arasındaki Karşılıklı Etkileşim ve Özellikle Bekletici Sorun Konusu, İstanbul Barosu Dergisi, 1986/10-12.
 15. Sıtkı Anlam ALTAY, Sorumluluk Perspektifinden Anonim Ortaklıkta Finansal Durumun Bozulmasını Önlemeye Yönelik Tedbirler: Basit Özkaynak Kaybı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 181-182, Y. 2019.
 16. Sıtkı Anlam ALTAY, Ticari Defterlerle İspatta Elverişlilik ve Sınır Sorunu, Banka ve Finans Hukuku Dergisi, C. 8, S. 31, 2019.
 17. Sıtkı Anlam ALTAY, Yönetim Kurulunun Seçiminin Finansal Tabloların Müzakeresiyle İlişkisi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2019/2.
 18. Sıtkı Anlam ALTAY, Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Farklılaştırılmış Teselsül, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, C. 14, S: Özel Sayı, Mart 2019.
 19. Sıtkı Anlam ALTAY, Problems Related to the Commencement Date of the Obligation to Use in the Action for Revocation due to the Non-use of a Trademark and Solution Proposals (Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü Davasında Markayı Kullanma Yükümlülüğünün Başlangıç Anına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri), İstanbul Hukuk Mecmuası, C. 77, S. 2, Ocak 2019, s. 897 – 923.
 20. Sıtkı Anlam ALTAY, Yargıtay Kararları Işığında Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunda Doğrudan Sorumluluk- Dolayısıyla Sorumluluk Ayrımına Bağlanan Hukuki Sonuçlar, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, 31. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 2018.
 21. Sıtkı Anlam ALTAY, Tahkimde Sözleşmesel Ortak Girişimler, Şirketler Hukuku Uyuşmazlıkları ve Tahkim, Ed. Ziya AKINCI/Candan YASAN TEPETAŞ, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Yayınları- I, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2018, s. 121-140.
 22. Sıtkı Anlam ALTAY, Paysahibi Olmayan Kamu Tüzel Kişisini Temsil Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Azlinde Yetki Sorunu, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, Istanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2017, s. 1-27.
 23. Sıtkı Anlam ALTAY, Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıkları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Işığında Sermaye Piyasası Hukuku Sempozyumu, 6-7 Haziran 2013, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayım Yılı 2017, s. 197-230.
 24. Sıtkı Anlam ALTAY, Anonim Ortaklıklarda Özel Denetimin Koşullarına İlişkin Düşünceler, Prof. Dr. İmregün’e Saygı Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/2, s. 55-76.
 25. Sıtkı Anlam ALTAY, Anonim Ortaklıklarda Gözetim Yükümlülüğünün Sınırları ve Ölçütlerinin Belirlenmesine Yönelik Düşünceler, Ersin Çamoğlu’na Armağan, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2013, s. 3-20.
 26. Sıtkı Anlam ALTAY, Ticari Defterlerin Ispat Gücüne Özgü Sorunlar, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler Sempozyumu, Istanbul, 2012, s. 100-109.
 27. Sıtkı Anlam ALTAY, Anonim Ortaklıkta Bağımsız Denetimin Ortaklık Düzeni Üzerindeki Etkileri, Anonim Şirketler ve Sermaye Piyasasında Güncel Gelişmeler, Türk-Alman Uluslararası Sempozyumu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Istanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Istanbul, 2011, s. 344-351.
 28. Sıtkı Anlam ALTAY, Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Denetim Komitesinin Hukuki İşlevleri, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXV, S. 4, 2011, s. 595-619.
 29. Sıtkı Anlam ALTAY, Reflections of Energy Policies on the Turkish Electricity Market: A Legal Perspective, Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009/2, Yıl: 2011, s. 145- 162.
 30. Sıtkı Anlam ALTAY, Bağımsız Denetim Karşısında Anonim Ortaklık Organlarının İşleyişi, Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2010/1, C. II, s. 963-988.
 31. Sıtkı Anlam ALTAY, Acentenin Müvekkilini Davada Temsil Etmesi, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara: Turhan Kitabevi, 2010, s. 223-274.
 32. Sıtkı Anlam ALTAY, Emre Yazılı Kambiyo Senetlerinde Kişisel Def’ilerin Faktoring Şirketine Karşı İleri Sürülebilirliği Sorunu, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, XXIV, 2010, s. 291-333.
 33. Sıtkı Anlam ALTAY, Die Prüfung der Aktiengesellschaft im neuen türkischen Aktienrecht,Das neue türkische Handels- und Gesellschaftsrecht und die Übersetzung der Artikel 1 bis 644 des Entwurfes (Editörler: Mehmet Köksal/Mehmet Bahtiyar/Sıtkı Anlam Altay), s. 68-84, 2009.
 34. Sıtkı Anlam ALTAY, Hukuki Açıdan Bankalarda Kurumsal Yönetim,Banka ve Finans Hukuku, Istanbul Barosu Yayınları, Istanbul, 2009, s. 483-494.
 35. Sıtkı Anlam ALTAY, Türk ve İsviçre Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Esas Sözleşmesel Bağlam,İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Kanunu’na Etkileri, Yasaman/Erdem/Dural/Ayoğlu/Altay/Yusufoğlu/Yüksel, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2009, s. 563-637.
 36. Sıtkı Anlam ALTAY, Bankacılık Kanunu’nun Temel Esasları ve Yeni Kurumları, Banka Hukuku, Atölye Çalışmaları-II, Dönmezer-Erman-Kunter Ceza Bilimleri Merkezi Yayınları, Istanbul, 2008, s. 5-72.
 37. Sıtkı Anlam ALTAY, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Ticari İşletme, Ortaklıklar ve Kıymetli Evraka İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi(Yasaman/Erdem/Dural/Ayoğlu ve Yüksel ile Ortak Makale), Legal Mali Hukuk Dergisi, C.2, S. 23, 2006, s. 2715-2734.
 38. Sıtkı Anlam ALTAY, İsviçre Federal Mahkemesi’nin İş Mahsullerinden Yararlanma Suretiyle Haksız Rekabete İlişkin İçtihadının Değerlendirilmesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004/1, s. 723-741.
 39. Sıtkı Anlam ALTAY, 4672 sayılı Kanun’un Bankaların Yeniden Yapılandırılmasına ve Tasfiyesine İlişkin Sistem Üzerinde Etkileri, Prof. Dr. Ömer Teoman’a Armağan, Birinci Cilt, Istanbul: Beta Yayıncılık, 2002, s. 1-44.
 40. Sıtkı Anlam ALTAY, Bankaların Anasözleşme Değişikliklerinde BDDK.’nın Yetkilerine İlişkin Düşünceler, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/1, s. 699-710.
 41. Sıtkı Anlam ALTAY, Bankaların Mali Durumunun Bozulmasının Hukukî Sonuçları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, Istanbul, 2001.
 42. Sabah ALTAY, Vasiyetnamenin Şekle Aykırılık Sebebiyle Geçersizliğine İlişkin Bazı Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu Bildirileri, 8-9 Kasım 2018, İstanbul 2019, s. 385-399.
 43. Sabah ALTAY, Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu Bakımından Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü ve Aydınlatılmış Rıza, Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi, İstanbul 2018, s. 407-421.
 44. Sabah ALTAY, Türk Borçlar Kanununun 223. Maddesi Uyarınca Kira İlişkisinin Devri, Galatasaray Üniversitesi Yayını No: 89, Kira Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyum Tebliği, s. 31-45.
 45. Sabah ALTAY, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasarın Alıcıya Geçişi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2013/1, s. 183-225.
 46. Sabah ALTAY, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Adam Çalıştıranın İşletme Faaliyeti (Organizasyonu) Dolayısıyla Sorumluluğu (TBK. 66/3), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmalar Dergisi, Özel Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, İstanbul 2012, s. 171-187.
 47. Sabah ALTAY, Müteselsil Borçlunun Rücu Hakkının Doğumundan Önce Borçtan Kurtarılma Talebi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmalar Dergisi, C. 17, S. 1-2, Y. 2011, s. 393-411.
 48. Sabah ALTAY, Tıbbi Müdahalede Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğe Aykırı Davranışın Hukuki Sonuçları, Sağlık Hukukunda Dünyadaki Son Gelişmeler (Roche Sağlık Hukuku Günleri), İstanbul 2009, s. 215, vd.
 49. Sabah ALTAY, Türk Borçlar Kanunun Hükümlerine Göre İşçi İle İşveren Arasında Yapılan Rekabet Yasağı Sözleşmesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 14, Sayı 3., s. 171-207.
 50. Ferda Nur GÜVENALP, “Genel İşlem Şartları İçinde Tahkim Anlaşmasına Yer Verilmesi ve Sonuçları”, Tahkim Anlaşması-Tahkim Okulu Paneller Serisi Cilt 1, Ed. Mustafa Erkan/Candan Yasan Tepetaş, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020, s. 207-234.
 51. Ferda Nur GÜVENALP, “İş Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Sistemi ve Sistemin İşverene Sağlayacakları Açısından Hukuki Bir Değerlendirme”, İnşaat Sanayi Dergisi/İNTES, Sayı: 165, 2018, s. 54-59.
 52. Ferda Nur GÜVENALP, Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi Işığında Türk Hukuku Bakımından Çok Vatandaşlık Halinde Askerlik Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, 2015, s. 231-265.