Articles
 1. Sıtkı Anlam ALTAY, Spor Anonim Ortaklıklarına İlişkin İlk Düşünceler, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun Çeşitli Hukuk Disiplinleri Açısından Değerlendirilmesi (Initial Thoughts on Sports Joint Stock Companies, Evaluation of the Law on Sports Clubs and Sports Federations in Terms of Various Legal Disciplines), Editör, Hatice Özdemir Kocasakal, İstanbul, 2022, p. 49-68
 2. Sıtkı Anlam ALTAY, Yargıtay Kararları Işığında Anonim Ortaklıklarda Hükmen İbra (Release of Debt by Decision in Joint Stock Companies In the Light of Supreme Court Decisions), Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (Symposium on Commercial Law and Supreme Court Decisions), XXXIV, Ankara, 2022, p. 47-95.
 3. Sıtkı Anlam ALTAY, Banka Yönetim Kurulunun İçsel Sermaye Yeterliliğini Sağlama Görevi (The Duty of the Bank’s Board of Directors to Ensure Internal Capital Adequacy), Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu’na Armağan, C.1, İstanbul, 2020, p. 139-157.
 4. Ferda Nur GÜVENALP, “Tahkimde Tarafların Eşitliği ve Hukuki Dinlenilme Hakkı” (Equal Treatment of the Parties in Arbitration and the Right to Be Heard), Istanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Yayınları-V, Ed. Ziya Akıncı/Yasin Ekmen, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2022, p. 103-137.
 5. Sümer ALTAY, İflâsın Ertelenmesi Kurumunun Geçirdiği Sınav Süreci (Suspension of Bankruptcy Is Being Tested), Güncel Hukuk Dergisi, November 2016 / 11-155, p. 38-42.
 6. Sümer ALTAY, Özel Hukuka İlişkin Alacaklar Hakkında 6183 Sayılı Yasa’nın Uygulanmasından Doğan Sorunlar (Problems in the Application of Law no. 6183 on Private Law Receivables), Legal Hukuk Dergisi, 2009, Year: 7 – No: 82, p. 3159 ff..
 7. Sümer ALTAY, İflâsın Ertelenmesi Hakkındaki Yeni Hükümlerin Yeniden Yapılandırma Kurumları Üzerindeki Olumsuz Etkisi ve Çözüm Yolları (Adverse Effects of New Provisions regulating the Suspension of Bankruptcy on Restructuring Mechanisms), Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2004.
 8. Sümer ALTAY, Genel Olarak İflâs Davaları ve İflâsta Paylaştırmanın Esasları (Bankruptcy Actions and Principles of Distribution in Bankruptcy), Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, Istanbul: Beta Yayıncılık, 2003, Vol. 2, p. 891 ff..
 9. Sümer ALTAY, 5846 Sayılı FSEK. Bağlamında Mali Hakların Haczine ve İflâs Masasına Girmesine İlişkin Bazı Faraziyelerin Değerlendirilmesi (Evaluation of Certain Hypotheses on Seizure and Inclusion in Bankruptcy Estate of Material Rights under Law no. 5846 on Intellectual and Industrial Property Rights), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’na Armağan Sayısı, 1998, Vol. LVI, No: 1-4.
 10. Sümer ALTAY, İflâs Prosedüründe Sıra Cetveli (Order Table in Bankruptcy Proceedings), Yasa Hukuk Dergisi, January 1997, Vol. 15, No: 181.
 11. Sümer ALTAY, Çifte Satış ve Bu Konuya İlişkin Yargı Kararlarında Yansımasını Bulan Hukuksal Yaklaşım ve Çözüm Yöntemi (Legal Approach and Solutions regarding Double Sale and Jurisprudence), Yasa Hukuk Dergisi, February 1996, Vol. 15, No: 170.
 12. Sümer ALTAY, Hacze İştirak ve Sıra Cetveli (Participation to Execution and Order Table), Yasa Hukuk Dergisi, March 1996, Vol. 15, No: 171.
 13. Sümer ALTAY, Doğrudan İşlemeyen Bir Kurum: Mükellefiyetler Listesi ve İşlevi (List of Charges and the Function of this Mechanism), İstanbul Barosu Dergisi, 1994/10-11-12.
 14. Sümer ALTAY, Menfi Tespit Davası ile Takip Süreci İçinde Oluşan İflâs Davası Arasındaki Karşılıklı Etkileşim ve Özellikle Bekletici Sorun Konusu (The Interaction between the Action for Negative Clearance and the Bankruptcy Lawsuit initiated following Proceedings from the point of Prejudicial Question), İstanbul Barosu Dergisi, 1986/10-12.
 15. Sıtkı Anlam ALTAY, Sorumluluk Perspektifinden Anonim Ortaklıkta Finansal Durumun Bozulmasını Önlemeye Yönelik Tedbirler: Basit Özkaynak Kaybı (Precautions for Preventing Financial Deteroiration in Joint Stock Companies from a Liability Perspective: Simple Equity Loss), Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 181-182, Y. 2019
 16. Sıtkı Anlam ALTAY, Ticari Defterlerle İspatta Elverişlilik ve Sınır Sorunu (Problem of Commercial Ledgers’ Suitability for Evidence and Limits), Banka ve Finans Hukuku Dergisi, C. 8, S. 31, 2019.
 17. Sıtkı Anlam ALTAY, Yönetim Kurulunun Seçiminin Finansal Tabloların Müzakeresiyle İlişkisi (Relationship between the Nomination of the Board of Directors with the Negotiation of Financial Statements), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2019/2.
 18. Sıtkı Anlam ALTAY, Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Farklılaştırılmış Teselsül (Differentiated Solidarity under Joint Stock Company Law), Terazi Aylık Hukuk Dergisi, V. 14, No: Özel Sayı, March 2019.
 19. Sıtkı Anlam ALTAY, Problems Related to the Commencement Date of the Obligation to Use in the Action for Revocation due to the Non-use of a Trademark and Solution Proposals, İstanbul Hukuk Mecmuası, V. 77, N. 2, January 2019, p. 897 – 923.
 20. Sıtkı Anlam ALTAY, Yargıtay Kararları Işığında Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunda Doğrudan Sorumluluk- Dolayısıyla Sorumluluk Ayrımına Bağlanan Hukuki Sonuçlar (Legal Consequences of Differentiating Direct and Indirect Responsibility of Board Members in light of the Jurisprudence of the Court of Cassation), Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, 31. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (31stSymposium on Commercial Law and the Jurisprudence of the Court of Cassation), Ankara 2018.
 21. Sıtkı Anlam ALTAY, Tahkimde Sözleşmesel Ortak Girişimler (Contractual Joint Ventures and Arbitration), Şirketler Hukuku Uyuşmazlıkları ve Tahkim (Corporate Disputes and Arbitration), Ed. Ziya AKINCI/Candan YASAN TEPETAŞ, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Yayınları- I, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2018, s. 121-140.
 22. Sıtkı Anlam ALTAY, Paysahibi Olmayan Kamu Tüzel Kişisini Temsil Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Azlinde Yetki Sorunu (Problem of Competence Regarding Release of the Board Member Representing a Public Entity Who Is Not A Shareholder), Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, Istanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2017, p. 1-27.
 23. Sıtkı Anlam ALTAY, Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıkları (Investment Companies with Variable Capital), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Işığında Sermaye Piyasası Hukuku Sempozyumu (Symposium on Capital Markets Law in light of the Capital Markets Code No. 3632), 6-7 Haziran 2013, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Year of Publication 2017, p. 197-230.
 24. Sıtkı Anlam ALTAY, Anonim Ortaklıklarda Özel Denetimin Koşullarına İlişkin Düşünceler (Thoughts on the Conditions of Special Audit in Joint Stock Companies), Prof. Dr. İmregün’e Saygı Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/2, p. 55-76.
 25. Sıtkı Anlam ALTAY, Anonim Ortaklıklarda Gözetim Yükümlülüğünün Sınırları ve Ölçütlerinin Belirlenmesine Yönelik Düşünceler (Thoughts on Determining  the Scope of and Criteria regarding the Duty of Observation in Joint Stock Companies), Ersin Çamoğlu’na Armağan, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2013, p. 3-20.
 26. Sıtkı Anlam ALTAY, Ticari Defterlerin Ispat Gücüne Özgü Sorunlar (Problems Specific to the Reliability of Commercial Ledgers as Evidence), Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler Sempozyumu (Symposium on Novelties Introduced under the Turkish Commercial Code governing Commercial Enterprise Law, Istanbul, 2012, p. 100-109.
 27. Sıtkı Anlam ALTAY, Anonim Ortaklıkta Bağımsız Denetimin Ortaklık Düzeni Üzerindeki Etkileri (Effects of Independent Audit on the Shareholding Structure of Joint Stock Companies), Anonim Şirketler ve Sermaye Piyasasında Güncel Gelişmeler, Türk-Alman Uluslararası Sempozyumu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Istanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Istanbul, 2011, p. 344-351.
 28. Sıtkı Anlam ALTAY, Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Denetim Komitesinin Hukuki İşlevleri (Legal Functions of the Audit Committee in Law of Joint Stock Corporations), Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Vol. XXV, No. 4, 2011, p. 595-619.
 29. Sıtkı Anlam ALTAY, Reflections of Energy Policies on the Turkish Electricity Market: A Legal Perspective, Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009/2, Year: 2011, p. 145- 162.
 30. Sıtkı Anlam ALTAY, Bağımsız Denetim Karşısında Anonim Ortaklık Organlarının İşleyişi (Effects of Independent Audit on the Operation of the Bodies of Joint Stock Companies), Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Dergisi, No. 2010/1, Vol. II, p. 963-988.
 31. Sıtkı Anlam ALTAY, Acentenin Müvekkilini Davada Temsil Etmesi (Representation of the Principal by its Agent in Lawsuits), Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara: Turhan Kitabevi, 2010, p. 223-274.
 32. Sıtkı Anlam ALTAY, Emre Yazılı Kambiyo Senetlerinde Kişisel Def’ilerin Faktoring Şirketine Karşı İleri Sürülebilirliği Sorunu (Validity of Personal Defenses (Exceptions) in Bearer Bills of Exchange brought against Factoring Companies), Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, XXIV, 2010, p. 291-333.
 33. Sıtkı Anlam ALTAY, Die Prüfung der Aktiengesellschaft im neuen türkischen Aktienrecht, Das neue türkische Handels- und Gesellschaftsrecht und die Übersetzung der Artikel 1 bis 644 des Entwurfes (Editors: Mehmet Köksal/Mehmet Bahtiyar/Sıtkı Anlam Altay), p. 68-84, 2009.
 34. Sıtkı Anlam ALTAY, Hukuki Açıdan Bankalarda Kurumsal Yönetim (Legal Perspective of Corporate Governance in Banks), Banka ve Finans Hukuku, Istanbul Barosu Yayınları, Istanbul, 2009, p. 483-494.
 35. Sıtkı Anlam ALTAY, Türk ve İsviçre Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Esas Sözleşmesel Bağlam (Share Transfer Restrictions foreseen in Articles of Association under Turkish and Swiss Law on Joint Stock Corporations), İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Kanunu’na Etkileri, Yasaman/Erdem/Dural/Ayoğlu/Altay/Yusufoğlu/YükselIstanbul: Vedat Kitapçılık, 2009, p. 563-637.
 36. Sıtkı Anlam ALTAY, Bankacılık Kanunu’nun Temel Esasları ve Yeni Kurumları (Main Principles and New Institutions of the Banking Code), Banka Hukuku, Atölye Çalışmaları-II, Dönmezer-Erman-Kunter Ceza Bilimleri Merkezi Yayınları, Istanbul, 2008, p. 5-72.
 37. Sıtkı Anlam ALTAY, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Ticari İşletme, Ortaklıklar ve Kıymetli Evraka İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of the Turkish Commercial Code Provisions governing Commercial Enterprise, Corporations and Valuable Papers) Joint article with Yasaman/Erdem/Dural/Ayoğlu and Yüksel), Legal Mali Hukuk Dergisi, Vol. 2, No. 23, 2006, p. 2715-2734.
 38. Sıtkı Anlam ALTAY, İsviçre Federal Mahkemesi’nin İş Mahsullerinden Yararlanma Suretiyle Haksız Rekabete İlişkin İçtihadının Değerlendirilmesi (Evaluation of the Jurisprudence of the Swiss Federal Court on Unfair Competition Through Utilization of Work Products), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004/1, p. 723-741.
 39. Sıtkı Anlam ALTAY, 4672 sayılı Kanun’un Bankaların Yeniden Yapılandırılmasına ve Tasfiyesine İlişkin Sistem Üzerinde Etkileri (Effects of Law No. 4672 on the Restructuring and Liquidation of Banks), Prof. Dr. Ömer Teoman’a Armağan, Birinci Cilt, Istanbul: Beta Yayıncılık, 2002, p. 1-44.
 40. Sıtkı Anlam ALTAY, Bankaların Anasözleşme Değişikliklerinde BDDK.’nın Yetkilerine İlişkin Düşünceler (Thoughts on the Powers of BRSA with respect to the Amendment of the Articles of Association of Banks), Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/1, p. 699-710.
 41. Sıtkı Anlam ALTAY, Bankaların Mali Durumunun Bozulmasının Hukukî Sonuçları (Legal Consequences of the Financial Deterioration of Banks), Unpublished LL.M. Thesis, Galatasaray University Institute of Social Sciences, Master Program of Private Law, Istanbul, 2001.
 42. Sabah ALTAY, Vasiyetnamenin Şekle Aykırılık Sebebiyle Geçersizliğine İlişkin Bazı Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi (Evaluation of Court of Cassation Jurisprudence regarding Invalidity of PoA due to Nonconformity of Form), Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu Bildirileri, 8-9 Kasım 2018, İstanbul 2019, s. 385-399.
 43. Sabah ALTAY, Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu Bakımından Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü ve Aydınlatılmış Rıza (Duty of the Medical Doctor to Inform, Infromed Consent and Legality of Medical Intervention), Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi, İstanbul 2018, s. 407-421.
 44. Sabah ALTAY, Türk Borçlar Kanununun 223. Maddesi Uyarınca Kira İlişkisinin Devri (Transfer of the Lease Relationship pursuant to Article 223 of the Turkish Code of Obligations), Galatasaray Üniversitesi Yayını No: 89, Kira Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyum Tebliği, p. 31-45.
 45. Sabah ALTAY, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasarın Alıcıya Geçişi (Transfer of Loss to the Purchaser under the Turkish Code of Obligations No. 6098 and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2013/1, p. 183-225.
 46. Sabah ALTAY, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Adam Çalıştıranın İşletme Faaliyeti (Organizasyonu) Dolayısıyla Sorumluluğu (TBK. 66/3) (Employer Liability due to the Organization of the Business under the Turkish Code of Obligations No. 6098, Art. 66/3), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmalar Dergisi, Özel Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, Istanbul 2012, p. 171-187.
 47. Sabah ALTAY, Müteselsil Borçlunun Rücu Hakkının Doğumundan Önce Borçtan Kurtarılma Talebi (Request of the Joint Obligor for Release Prior to the Right of Recourse), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmalar Dergisi, Vol. 17, No. 1-2, Year 2011, p. 393-411.
 48. Sabah ALTAY, Tıbbi Müdahalede Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğe Aykırı Davranışın Hukuki Sonuçları (Medical Doctor’s Duty to Provide Information regarding a Medical Procedure and Consequences of the Violation Thereof), Sağlık Hukukunda Dünyadaki Son Gelişmeler (Roche Sağlık Hukuku Günleri), Istanbul 2009, p. 215, ff.
 49. Sabah ALTAY, Türk Borçlar Kanunun Hükümlerine Göre İşçi ile İşveren Arasında Yapılan Rekabet Yasağı Sözleşmesi (Non-Compete Agreement between the Employee and Employer Under the Provisions of the Turkish Code of Obligations), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Vol. 14, No. 3, p. 171-207.
 50. Ferda Nur GÜVENALP, “Genel İşlem Şartları İçinde Tahkim Anlaşmasına Yer Verilmesi ve Sonuçları” (Including Arbitration Clauses in General Terms and Conditions and Its Consequences), Tahkim Anlaşması-Tahkim Okulu Paneller Serisi Cilt 1, Ed. Mustafa Erkan/Candan Yasan Tepetaş, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020, p. 207-234.
 51. Ferda Nur GÜVENALP, “İş Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Sistemi ve Sistemin İşverene Sağlayacakları Açısından Hukuki Bir Değerlendirme” (Compulsory Mediation System in Labor Disputes and a Legal Assessment in Terms of What the System Will Provide to the Employer), İnşaat Sanayi Dergisi/İNTES, Sayı: 165, 2018, p. 54-59.
 52. Ferda Nur GÜVENALP, Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi Işığında Türk Hukuku Bakımından Çok Vatandaşlık Halinde Askerlik Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi (Fulfilment of Military Service Obligation in Cases of Multiple Nationality in Turkish Law, in the Light of the European Convention on Nationality), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, 2015, p. 231-265.