Prof. Dr. Sıtkı Anlam ALTAY

Prof. Altay graduated from Marmara University Faculty of Law in 1997. He is an academic at Galatasaray University Faculty of Law, in the department of Commercial Law, where he first began to work in 1998. He also teaches at Koç University as a guest lecturer. Prof. Altay has numerous scientific publications. He has been registered with Istanbul Bar Association since 1998.

Languages

Turkish, English, German and French

Publications

Books

 1. Hukuki Açıdan Banka Anonim Ortaklığı (Banking Joint Stock Company from a Legal Perspective), İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2019.
 2. Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Yönetim Yetkilerinin Devrinin Sorumluluğa Etkileri (Effects of Delegation of Management Powers under law of Joint Stock Companies), Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2011.
 3. Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Sermayeye Katılmalı Ortak Girişimler (Equity Joint Ventures), Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2009.
 4. Markalar Üzerindeki Hukuki İşlemler, Markanın Devri, Markanın Rehni, Markanın Haczi, Marka Lisans (Legal Transactions on Trademarks: Transfer, Pledge, Seizure and License of Trademarks), Yasaman/Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel, Marka Hukuku, 556 sayılı KHK Şerhi, Vol. II, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2014, p. 677-755 (Joint article with Prof. Dr. Hamdi Yasaman).

Articles

 1. Sorumluluk Perspektifinden Anonim Ortaklıkta Finansal Durumun Bozulmasını Önlemeye Yönelik Tedbirler: Basit Özkaynak Kaybı (Precautions for Preventing Financial Deteroiration in Joint Stock Companies from a Liability Perspective: Simple Equity Loss), Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 181-182, Y. 2019.
 2. Ticari Defterlerle İspatta Elverişlilik ve Sınır Sorunu (Problem of Commercial Ledgers’ Suitability for Evidence and Limits), Banka ve Finans Hukuku Dergisi, C. 8, S. 31, 2019.
 3. Yönetim Kurulunun Seçiminin Finansal Tabloların Müzakeresiyle İlişkisi (Relationship between the Nomination of the Board of Directors with the Negotiation of Financial Statements), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2019/2.
 4. Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Farklılaştırılmış Teselsül (Differentiated Solidarity under Joint Stock Company Law), Terazi Aylık Hukuk Dergisi, V. 14, No: Özel Sayı, March 2019.
 5. Problems Related to the Commencement Date of the Obligation to Use in the Action for Revocation due to the Non-use of a Trademark and Solution Proposals, İstanbul Hukuk Mecmuası, V. 77, N. 2, January 2019, p. 897 – 923.
 6. Yargıtay Kararları Işığında Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunda Doğrudan Sorumluluk- Dolayısıyla Sorumluluk Ayrımına Bağlanan Hukuki Sonuçlar (Legal Consequences of Differentiating Direct and Indirect Responsibility of Board Members in Light of the Jurisprudence of the Court of Cassation), Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, 31. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (31stSymposium on Commercial Law and the Jurisprudence of the Court of Cassation), Ankara 2018.
 7. Tahkimde Sözleşmesel Ortak Girişimler (Contractual Joint Ventures and Arbitration), Şirketler Hukuku Uyuşmazlıkları ve Tahkim (Corporate Disputes and Arbitration), Ed. Ziya AKINCI/Candan YASAN TEPETAŞ, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Yayınları- I, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2018, s. 121-140.
 8. Paysahibi Olmayan Kamu Tüzel Kişisini Temsil Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Azlinde Yetki Sorunu (Problem of Competence Regarding Release of the Board Member Representing a Public Entity Who Is Not A Shareholder), Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, Istanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2017, p. 1-27.
 9. Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıkları (Investment Companies with Variable Capital), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Işığında Sermaye Piyasası Hukuku Sempozyumu (Symposium on Capital Markets Law in light of the Capital Markets Code No. 3632), 6-7 Haziran 2013, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Year of Publication 2017, p. 197-230.
 10. Anonim Ortaklıklarda Özel Denetimin Koşullarına İlişkin Düşünceler (Thoughts on the Conditions of Special Audit in Joint Stock Companies), Prof. Dr. İmregün’e Saygı Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/2, p. 55-76.
 11. Anonim Ortaklıklarda Gözetim Yükümlülüğünün Sınırları ve Ölçütlerinin Belirlenmesine Yönelik Düşünceler (Thoughts on Determining the Scope of and Criteria regarding the Duty of Observation in Joint Stock Companies), Ersin Çamoğlu’na Armağan, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2013, p. 3-20.
 12. Ticari Defterlerin Ispat Gücüne Özgü Sorunlar (Problems Specific to the Reliability of Commercial Ledgers as Evidence), Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler Sempozyumu (Symposium on Novelties Introduced under the Turkish Commercial Code Governing Commercial Enterprise Law), Istanbul, 2012, p. 100-109.
 13. Anonim Ortaklıkta Bağımsız Denetimin Ortaklık Düzeni Üzerindeki Etkileri (Effects of Independent Audit on the Shareholding Structure of Joint Stock Companies), Anonim Şirketler ve Sermaye Piyasasında Güncel Gelişmeler, Türk-Alman Uluslararası Sempozyumu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Istanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Istanbul, 2011, p. 344-351.
 14. Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Denetim Komitesinin Hukuki İşlevleri (Legal Functions of the Audit Committee in Law of Joint Stock Corporations), Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Vol. XXV, No. 4, 2011, p. 595-619.
 15. Reflections of Energy Policies on the Turkish Electricity Market: A Legal Perspective, Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009/2, Year: 2011, p. 145- 162.
 16. Bağımsız Denetim Karşısında Anonim Ortaklık Organlarının İşleyişi (Effects of Independent Audit on the Operation of the Bodies of Joint Stock Companies), Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Dergisi, No. 2010/1, Vol. II, p. 963-988.
 17. Acentenin Müvekkilini Davada Temsil Etmesi (Representation of the Principal by its Agent in Lawsuits), Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara: Turhan Kitabevi, 2010, p. 223-274.
 18. Emre Yazılı Kambiyo Senetlerinde Kişisel Def’ilerin Faktoring Şirketine Karşı İleri Sürülebilirliği Sorunu (Validity of Personal Defenses (Exceptions) in Bearer Bills of Exchange brought against Factoring Companies), Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, XXIV, 2010, p. 291-333.
 19. Die Prüfung der Aktiengesellschaft im neuen türkischen Aktienrecht, Das neue türkische Handels- und Gesellschaftsrecht und die Übersetzung der Artikel 1 bis 644 des Entwurfes (Editors: Mehmet Köksal/Mehmet Bahtiyar/Sıtkı Anlam Altay), p. 68-84, 2009.
 20. Hukuki Açıdan Bankalarda Kurumsal Yönetim (Legal Perspective of Corporate Governance in Banks), Banka ve Finans Hukuku, Istanbul Barosu Yayınları, Istanbul, 2009, p. 483-494.
 21. Türk ve İsviçre Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Esas Sözleşmesel Bağlam (Share Transfer Restrictions foreseen in Articles of Association under Turkish and Swiss Law on Joint Stock Corporations), İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Kanunu’na Etkileri, Yasaman/Erdem/Dural/Ayoğlu/Altay/Yusufoğlu/YükselIstanbul: Vedat Kitapçılık, 2009, p. 563-637.
 22. Bankacılık Kanunu’nun Temel Esasları ve Yeni Kurumları (Main Principles and New Institutions of the Banking Code), Banka Hukuku, Atölye Çalışmaları-II, Dönmezer-Erman-Kunter Ceza Bilimleri Merkezi Yayınları, Istanbul, 2008, p. 5-72.
 23. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Ticari İşletme, Ortaklıklar ve Kıymetli Evraka İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of the Turkish Commercial Code Provisions governing Commercial Enterprise, Corporations and Valuable Papers) Joint article with Yasaman/Erdem/Dural/Ayoğlu and Yüksel, Legal Mali Hukuk Dergisi, Vol.2, No. 23, 2006, p. 2715-2734.
 24. İsviçre Federal Mahkemesi’nin İş Mahsullerinden Yararlanma Suretiyle Haksız Rekabete İlişkin İçtihadının Değerlendirilmesi (Evaluation of the Jurisprudence of the Swiss Federal Court on Unfair Competition Through Utilization of Work Products), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004/1, p. 723-741.
 25. 4672 sayılı Kanun’un Bankaların Yeniden Yapılandırılmasına ve Tasfiyesine İlişkin Sistem Üzerinde Etkileri (Effects of Law No. 4672 on the Restructuring and Liquidation of Banks), Prof. Dr. Ömer Teoman’a Armağan, Birinci Cilt, Istanbul, 2002, p. 1-44.
 26. Bankaların Anasözleşme Değişikliklerinde BDDK.’nın Yetkilerine İlişkin Düşünceler (Thoughts on the Powers of BRSA with respect to the Amendment of the Articles of Association of Banks), Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/1, p. 699-710.
 27. Bankaların Mali Durumunun Bozulmasının Hukukî Sonuçları (Legal Consequences of the Financial Deterioration of Banks), Unpublished LL.M. Thesis, Galatasaray University Institute of Social Sciences, Master Program of Private Law, Istanbul, 2001.

Booklets introducing the New Turkish Commercial Code (TCC)

 1. Şirketin Merkezine Doğru Yolculuk (An Expedition to the Company), Deloitte Yayınları, Istanbul, 2016.
 2. TTK ve Şirketim (The TCC and My Company), Deloitte Yayınları, Istanbul, 2011, 56 pages.
 3. Türk Ticaret Kanunu’nda Şirketler Topluluğu (Group Companies under the Turkish Commercial Code), Deloitte Yayınları, Istanbul, 2009, 20 pages.
 4. Kurumsal Yönetim Işığında Anasözleşmenin ve Yan Düzenlemelerin İşlevi (Function of the Articles of Association and Secondary Regulations under Corporate Governance), Deloitte Yayınları, Istanbul, 2008, 16 pages.
 5. Karakteristik Çizgileriyle TTK Tasarısı (The Draft TCC and Its Characteristics), Istanbul, 2007, 26 pages.
 6. New Challenges for Turkish Commercial Law, Deloitte Yayınları, Istanbul, 2007, 20 pages.