PROF. Dr. Sıtkı Anlam ALTAY

Prof. Dr. Sıtkı Anlam Altay 1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1998 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda başladığı görevine, halen öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Konuk öğretim üyesi olarak Koç Üniversitesi’nde ders vermektedir. Yayımlanmış bilimsel eserleri bulunmaktadır. Altay, 1998 yılından bu yana Istanbul Barosu’na üyedir.

Diller

Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca

Yayımlanmış Eserler

Kitaplar

 1. Hukuki Açıdan Banka Anonim Ortaklığı, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2019.
 2. Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Yönetim Yetkilerinin Devrinin Sorumluluğa Etkileri, İstanbul, 2011.
 3. Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Sermayeye Katılmalı Ortak Girişimler, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2009.
 4. Markalar Üzerindeki Hukuki İşlemler, Markanın Devri, Markanın Rehni, Markanın Haczi, Marka Lisans, Yasaman/Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel, Marka Hukuku, 556 sayılı KHK Şerhi, C. II, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2014, s. 677-755 (Prof. Dr. Hamdi Yasaman’la Ortak Eser).

Makaleler

 1. Sorumluluk Perspektifinden Anonim Ortaklıkta Finansal Durumun Bozulmasını Önlemeye Yönelik Tedbirler: Basit Özkaynak Kaybı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 181-182, Y. 2019.
 2. Ticari Defterlerle İspatta Elverişlilik ve Sınır Sorunu, Banka ve Finans Hukuku Dergisi, C. 8, S. 31, 2019.
 3. Yönetim Kurulunun Seçiminin Finansal Tabloların Müzakeresiyle İlişkisi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2019/2.
 4. Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Farklılaştırılmış Teselsül, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, C. 14, S. Özel Sayı, Mart 2019.
 5. Problems Related to the Commencement Date of the Obligation to Use in the Action for Revocation due to the Non-use of a Trademark and Solution Proposals (Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü Davasında Markayı Kullanma Yükümlülüğünün Başlangıç Anına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri), İstanbul Hukuk Mecmuası, C. 77, S. 2, Ocak 2019, S. 897 – 923.
 6. Yargıtay Kararları Işığında Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunda Doğrudan Sorumluluk- Dolayısıyla Sorumluluk Ayrımına Bağlanan Hukuki Sonuçlar, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, 31. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 2018.
 7. Tahkimde Sözleşmesel Ortak Girişimler, Şirketler Hukuku Uyuşmazlıkları ve Tahkim, Ed. Ziya AKINCI/Candan YASAN TEPETAŞ, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Yayınları- I, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2018, s. 121-140.
 8. Paysahibi Olmayan Kamu Tüzel Kişisini Temsil Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Azlinde Yetki Sorunu, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, Istanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2017, s. 1-27.
 9. Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıkları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Işığında Sermaye Piyasası Hukuku Sempozyumu, 6-7 Haziran 2013, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayım Yılı 2017, s. 197-230.
 10. Anonim Ortaklıklarda Özel Denetimin Koşullarına İlişkin Düşünceler, Prof. Dr. İmregün’e Saygı Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/2, s. 55-76.
 11. Anonim Ortaklıklarda Gözetim Yükümlülüğünün Sınırları ve Ölçütlerinin Belirlenmesine Yönelik Düşünceler, Ersin Çamoğlu’na Armağan, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2013, s. 3-20.
 12. Ticari Defterlerin Ispat Gücüne Özgü Sorunlar, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler Sempozyumu, Istanbul, 2012, s. 100-109.
 13. Anonim Ortaklıkta Bağımsız Denetimin Ortaklık Düzeni Üzerindeki Etkileri, Anonim Şirketler ve Sermaye Piyasasında Güncel Gelişmeler, Türk-Alman Uluslararası Sempozyumu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Istanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Istanbul, 2011, s. 344-351.
 14. Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Denetim Komitesinin Hukuki İşlevleri, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXV, S. 4, 2011, s. 595-619.
 15. Reflections of Energy Policies on the Turkish Electricity Market: A Legal Perspective, Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009/2, Yıl: 2011, s. 145- 162.
 16. Bağımsız Denetim Karşısında Anonim Ortaklık Organlarının İşleyişi, Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2010/1, C. II, s. 963-988.
 17. Acentenin Müvekkilini Davada Temsil Etmesi, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara: Turhan Kitabevi, 2010, s. 223-274.
 18. Emre Yazılı Kambiyo Senetlerinde Kişisel Def’ilerin Faktoring Şirketine Karşı İleri Sürülebilirliği Sorunu, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, XXIV, 2010, s. 291-333.
 19. Die Prüfung der Aktiengesellschaft im neuen türkischen Aktienrecht, Das neue türkische Handels- und Gesellschaftsrecht und die Übersetzung der Artikel 1 bis 644 des Entwurfes (Editörler: Mehmet Köksal/Mehmet Bahtiyar/Sıtkı Anlam Altay), s. 68-84, 2009.
 20. Hukuki Açıdan Bankalarda Kurumsal Yönetim, Banka ve Finans Hukuku, Istanbul Barosu Yayınları, Istanbul, 2009, s. 483-494.
 21. Türk ve İsviçre Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Esas Sözleşmesel Bağlam, İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Kanunu’na Etkileri, Yasaman/Erdem/Dural/Ayoğlu/Altay/Yusufoğlu/Yüksel, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2009, s. 563-637.
 22. Bankacılık Kanunu’nun Temel Esasları ve Yeni Kurumları, Banka Hukuku, Atölye Çalışmaları-II, Dönmezer-Erman-Kunter Ceza Bilimleri Merkezi Yayınları, Istanbul, 2008, s. 5-72.
 23. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Ticari İşletme, Ortaklıklar ve Kıymetli Evraka İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi (Yasaman/Erdem/Dural/Ayoğlu ve Yüksel ile Ortak Makale), Legal Mali Hukuk Dergisi, C.2, S. 23, 2006, s. 2715-2734.
 24. İsviçre Federal Mahkemesi’nin İş Mahsullerinden Yararlanma Suretiyle Haksız Rekabete İlişkin İçtihadının Değerlendirilmesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004/1, s. 723-741.
 25. 4672 sayılı Kanun’un Bankaların Yeniden Yapılandırılmasına ve Tasfiyesine İlişkin Sistem Üzerinde Etkileri, Prof. Dr. Ömer Teoman’a Armağan, Birinci Cilt, Istanbul: Beta Yayıncılık, 2002, s. 1-44.
 26. Bankaların Anasözleşme Değişikliklerinde BDDK.’nın Yetkilerine İlişkin Düşünceler, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/1, s. 699-710.
 27. Bankaların Mali Durumunun Bozulmasının Hukukî Sonuçları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, Istanbul, 2001.

TTK Tanıtım Kitapçıkları Serisi

 1. Şirketin Merkezine Doğru Yolculuk, Deloitte Yayınları, Istanbul, 2016.
 2. TTK ve Şirketim, Deloitte Yayınları, Istanbul, 2011, 56 sayfa.
 3. Türk Ticaret Kanunu’nda Şirketler Topluluğu, Deloitte Yayınları, Istanbul, 2009, 20 sayfa.
 4. Kurumsal Yönetim Işığında Anasözleşmenin ve Yan Düzenlemelerin İşlevi, Deloitte Yayınları, Istanbul, 2008, 16 sayfa.
 5. Karakteristik Çizgileriyle TTK Tasarısı, Istanbul, 2007, 26 sayfa.
 6. New Challenges for Turkish Commercial Law, Deloitte Yayınları, Istanbul, 2007, 20 sayfa.