Att. Sümer ALTAY

Att. Sümer Altay graduated from Istanbul University Faculty of Law in 1969. He is a practicing attorney, with nearly 50 years of experience. Simultaneously, he headed the departments of Civil Procedure Law and Law of Execution and Bankruptcy of the Istanbul Bar Association Internship Training Centre, which he helped to establish in 1996. He has taught master courses on management and banking law in numerous universities. He contributed to the education of many lawyers.

He authored books in the areas of Civil Procedure Law, law of execution and bankruptcy. Concordat law and mortgage law. He has numerous scientific articles which are published in numerous journals.

Practice Areas

Att. Sümer Altay works in the areas of law of execution and bankruptcy, concordat and restructuring law, law of obligations, contract law, commercial law, banking law inheritance law, real estate and construction law, law on liability and compensation.

E-mail: sumeraltay@altayhukuk.com

Membership

Istanbul Bar Association – 1970

Publications

Books

 1. Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku (Law of Concordat and Restructuring) 5th Edition. Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2019 (Coauthored with Ali ESKİOCAK).
 2. Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku (Law of Concordat and Restructuring), Updated 4th Edition, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2018 (Coauthored with Ali ESKİOCAK).
 3. Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku (Law of Concordat and Restructuring), Updated 3rd Edition, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2017 (Coauthored with Ali ESKİOCAK).
 4. Medenî Usûl Hukuku (Law of Civil Procedure), Updated and Expanded 7thEdition, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2015. (The publication by the late Prof. Dr. İlhan E. POSTACIOĞLU, dated 1882, has been updated by Att. Sümer ALTAY)
 5. İcra Hukukunun Temel Kavramları (Founding Principles of Law of Executions), Istanbul Bar Publications 2011. (The Istanbul Bar prepared this publication, to be distributed to attorneys and legal interns.)
 6. İcra Hukuku Esasları (Principles of Law of Executions), Updated 5thEdition, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2011.  (This publication, by the late Prof. Dr. İlhan E. POSTACIOĞLU, and dated 1882, has been updated by Att. Sümer ALTAY)
 7. Türk Medeni Hukukunda Taşınmaz Rehni (Pledge of Immovables under Turkish Civil Law), Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2007 (Coauthored with Ali ESKİOCAK).
 8. Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku (Law of Concordat and Restructuring), 2ndEdition, Vol. 1-2, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2005.
 9. Türk İflâs Hukuku (Turkish Law of Bankruptcy), Vol. 1-2, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2004.
 10. Konkordato Hukuku (Law of Concordat), Istanbul: Vedat Kitapçılık, 1993.

Articles

 1. İflâsın Ertelenmesi Kurumunun Geçirdiği Sınav Süreci (Suspension of Bankruptcy Is Being Tested), Güncel Hukuk Dergisi, November 2016 / 11-155, p. 38-42.
 2. Özel Hukuka İlişkin Alacaklar Hakkında 6183 Sayılı Yasa’nın Uygulanmasından Doğan Sorunlar (Problems in the Application of Law no. 6183 on Private Law Receivables), Legal Hukuk Dergisi, 2009, Year: 7 – No: 82, p. 3159 ff..
 3. İflâsın Ertelenmesi Hakkındaki Yeni Hükümlerin Yeniden Yapılandırma Kurumları Üzerindeki Olumsuz Etkisi ve Çözüm Yolları (Adverse Effects of New Provisions Regulating the Suspension of Bankruptcy on Restructuring Mechanisms), Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2004.
 4. Genel Olarak İflâs Davaları ve İflâsta Paylaştırmanın Esasları (Bankruptcy Actions and Principles of Distribution in Bankruptcy), Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, Istanbul: Beta Yayıncılık, 2003, Vol. 2, p. 891 ff..
 5. 5846 Sayılı FSEK. Bağlamında Mali Hakların Haczine ve İflâs Masasına Girmesine İlişkin Bazı Faraziyelerin Değerlendirilmesi (Evaluation of Certain Hypotheses on Seizure and Inclusion in Bankruptcy Estate of Material Rights under Law no. 5846 on Intellectual and Industrial Property Rights), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’na Armağan Sayısı, 1998, Vol. LVI, No: 1-4.
 6. İflâs Prosedüründe Sıra Cetveli (Order Table in Bankruptcy Proceedings), Yasa Hukuk Dergisi, January 1997, Vol. 15, No: 181.
 7. Çifte Satış ve Bu Konuya İlişkin Yargı Kararlarında Yansımasını Bulan Hukuksal Yaklaşım ve Çözüm Yöntemi (Legal Approach and Solutions Regarding Double Sale and Jurisprudence), Yasa Hukuk Dergisi, February 1996, Vol. 15, No: 170.
 8. Hacze İştirak ve Sıra Cetveli (Participation to Execution and Order Table), Yasa Hukuk Dergisi, March 1996, Vol. 15, No: 171.
 9. Doğrudan İşlemeyen Bir Kurum: Mükellefiyetler Listesi ve İşlevi (List of Charges and the Function of This Mechanism), İstanbul Barosu Dergisi, 1994/10-11-12.
 10. Menfi Tespit Davası ile Takip Süreci İçinde Oluşan İflâs Davası Arasındaki Karşılıklı Etkileşim ve Özellikle Bekletici Sorun Konusu (The Interaction between the Action for Negative Clearance and Bankruptcy Lawsuits Following Proceedings from the Perspective of Prejudicial Questions), İstanbul Barosu Dergisi, 1986/10-12.