Dr. Sabah ALTAY

Dr. Altay graduated from Marmara University Faculty of Law in 2000 and completed his legal internship with Istanbul Bar Association in 2002. He is an academic at Marmara University Faculty of Law, in the department of Civil Law, where he began working in 2002. He completed his master studies in 2003 with a dissertation entitled “Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişi (Transfer of Losses in a Sales Contract)”, and he completed his doctorate studies in 2010, his dissertation entitled “Teminat Amaçlı Borca Katılma (Becoming a Joint Debtor as Security)”. Since 2010, he has been teaching undergraduate and master courses at Marmara University Faculty of Law. As of 2019, he is providing undergraduate courses at the Yeditepe University Faculty of Law as guest lecturer.

His work and academic studies mainly focus on law of obligations, contract law, law governing sale, securities law, real estate law and inheritance law. He has numerous publications, articles published in scientific journals, and has delivered lectures at various symposiums.

Languages

Turkish, English, German

Publications

Books

  1. Teminat Amaçlı Borca Katılma Sözleşmesi (Debt Participation Agreement as a Security), Istanbul: Vedat Kitapçılık. (Publication pending.)
  2. Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişi (Transfer of Damages in Sales Agreement), Istanbul: Vedat Kitapçılık, 2008.

Articles

  1. Vasiyetnamenin Şekle Aykırılık Sebebiyle Geçersizliğine İlişkin Bazı Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi (Evaluation of Court of Cassation Jurisprudence regarding Invalidity of PoA due to Nonconformity of Form), Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu Bildirileri, 8-9 Kasım 2018, İstanbul 2019, s. 385-399.
  2. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu Bakımından Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü ve Aydınlatılmış Rıza (Duty of the Medical Doctor to Inform, Infromed Consent and Legality of Medical Intervention), Özyeğin Üniversitesi IV. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi, İstanbul 2018, s. 407-421.
  3. Türk Borçlar Kanununun 223. Maddesi Uyarınca Kira İlişkisinin Devri (Transfer of the Lease Relationship pursuant to Article 223 of the Turkish Code of Obligations), Galatasaray Üniversitesi Yayını No: 89, Kira Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyum Tebliği, p. 31-45.
  4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasarın Alıcıya Geçişi (Transfer of Loss to the Purchaser under the Turkish Code of Obligations No. 6098 and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2013/1, p. 183-225.
  5. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Adam Çalıştıranın İşletme Faaliyeti (Organizasyonu) Dolayısıyla Sorumluluğu (TBK. 66/3) (Employer Liability due to the Organization of the Business under the Turkish Code of Obligations No. 6098, Art. 66/3), Prof. Dr. Cevdet YAVUZ’a ARMAĞAN, Istanbul 2012, p. 171-187.
  6. Müteselsil Borçlunun Rücu Hakkının Doğumundan Önce Borçtan Kurtarılma Talebi (Request of the Joint Obligor for Release Prior to the Right of Recourse), Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmalar Dergisi, Vol. 17, No. 1-2, Year 2011, p. 393-411.
  7. Tıbbi Müdahalede Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğe Aykırı Davranışın Hukuki Sonuçları (Medical Doctor’s Duty to Provide Information regarding a Medical Procedure and Consequences of the Violation Thereof), Sağlık Hukukunda Dünyadaki Son Gelişmeler (Roche Sağlık Hukuku Günleri), Istanbul 2009, p. 215, ff.
  8. Türk Borçlar Kanunun Hükümlerine Göre İşçi ile İşveren Arasında Yapılan Rekabet Yasağı Sözleşmesi (Non-Compete Agreement between the Employee and Employer Under the Provisions of the Turkish Code of Obligations), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Vol. 14, No. 3, p. 171-207.