Av. Sümer ALTAY

1969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1970 senesinden beri aktif olarak avukatlık yapmaktadır. Bunun yanı sıra, kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde “Medenî Usul Hukuku” ile “İcra ve İflâs Hukuku” bölümlerinin başkanlığı yapmıştır. Bazı üniversitelerde lisansüstü düzeyde işletme ve banka hukuku dersleri vermiştir. Çok sayıda hukukçunun yetişmesine katkıda bulunmuştur.

Medenî usûl hukuku, icra ve iflâs hukuku, konkordato hukuku ve ipotek hukuku alanında kitaplar yayımlamıştır. Çok sayıda meslekî yazısı ve makalesi çeşitli kaynaklarda yayımlanmıştır.

Faaliyet alanları

Av. Sümer Altay, icra ve iflâs hukuku, konkordato ve yeniden yapılanma hukuku, borçlar hukuku, sözleşmeler hukuku, ticaret hukuku, banka hukuku, miras hukuku, gayrimenkul ve inşaat hukuku ile sorumluluk ve tazminat hukuku alanlarında çalışmaktadır.

E-posta: sumeraltay@altayhukuk.com

Üyelikler

İstanbul Barosu – 1970

Yayımlanmış Eserler:

Kitaplar

 1. Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku, Güncelleştirilmiş 5. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2019 (Ali ESKİOCAK ile birlikte).
 2. Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku, Güncelleştirilmiş 4. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2018 (Ali ESKİOCAK ile birlikte).
 3. Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku, Güncelleştirilmiş 3. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık 2017 (Ali ESKİOCAK ile birlikte).
 4. Medenî Usûl Hukuku, Güncelleştirilmiş – Genişletilmiş 7. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2015. (Merhum Prof. Dr. İlhan E. POSTACIOĞLU’nun “Medeni Usûl Hukuku, İstanbul 1982” adlı eseri Av. Sümer ALTAY tarafından güncellenmiştir.)
 5. İcra Hukukunun Temel Kavramları, İstanbul Barosu Yayınları, 2011. (Avukat ve stajyerlere dağıtılmak üzere İstanbul Barosu için hazırlanmıştır.)
 6. İcra Hukuku Esasları, Güncelleştirilmiş 5. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2011. (Merhum Prof. Dr. İlhan E. POSTACIOĞLU’nun “İcra Hukuku Esasları, İstanbul 1982” adlı eseri Av. Sümer ALTAY tarafından güncellenmiştir.)
 7. Türk Medeni Hukukunda Taşınmaz Rehni, İstanbul: Vedat Kitapçılık 2007 (Ali ESKİOCAK ile birlikte).
 8. Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku, Cilt: 1-2, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2005.
 9. Türk İflâs Hukuku, Cilt: 1-2, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2004.
 10. Konkordato Hukuku, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 1993.

Makaleler

 1. İflâsın Ertelenmesi Kurumunun Geçirdiği Sınav Süreci, Güncel Hukuk Dergisi, Kasım 2016 / 11-155, s. 38-42.
 2. Özel Hukuka İlişkin Alacaklar Hakkında 6183 Sayılı Yasa’nın Uygulanmasından Doğan Sorunlar, Legal Hukuk Dergisi, 2009, Yıl: 7 – Sayı: 82, s. 3159 vd..
 3. İflâsın Ertelenmesi Hakkındaki Yeni Hükümlerin Yeniden Yapılandırma Kurumları Üzerindeki Olumsuz Etkisi ve Çözüm Yolları, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2004.
 4. Genel Olarak İflâs Davaları ve İflâsta Paylaştırmanın Esasları, Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2003, Cilt: 2, s. 891 vd..
 5. 5846 Sayılı FSEK. Bağlamında Mali Hakların Haczine ve İflâs Masasına Girmesine İlişkin Bazı Faraziyelerin Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’na Armağan Sayısı, 1998, Cilt: LVI, Sayı: 1-4.
 6. İflâs Prosedüründe Sıra Cetveli, Yasa Hukuk Dergisi, Ocak 1997, Cilt: 15, Sayı: 181.
 7. Çifte Satış ve Bu Konuya İlişkin Yargı Kararlarında Yansımasını Bulan Hukuksal Yaklaşım ve Çözüm Yöntemi, Yasa Hukuk Dergisi, Şubat 1996, Cilt: 15, Sayı: 170.
 8. Hacze İştirak ve Sıra Cetveli, Yasa Hukuk Dergisi, Mart 1996, Cilt: 15, Sayı: 171.
 9. Doğrudan İşlemeyen Bir Kurum: Mükellefiyetler Listesi ve İşlevi, İstanbul Barosu Dergisi, 1994/10-11-12.
 10. Menfi Tespit Davası ile Takip Süreci İçinde Oluşan İflâs Davası Arasındaki Karşılıklı Etkileşim ve Özellikle Bekletici Sorun Konusu, İstanbul Barosu Dergisi, 1986/10-12.