Dr. Sabah ALTAY

Dr. Sabah Altay Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun olmuş, 2002 yılında İstanbul Barosu nezdinde avukatlık stajını tamamlamıştır. Aynı yıl içinde başlamış olduğu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalındaki görevini halen öğretim üyesi olarak sürdürmektedir. Yüksek Lisans eğitimini, “Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişi” isimli yüksek lisans teziyle 2003 yılında; doktora eğitimini ise “Teminat Amaçlı Borca Katılma” isimli doktora teziyle 2010 yılında tamamlamıştır. 2010 yılından beri Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalında lisans ve yüksek lisans dersleri, 2019 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak lisans dersleri vermektedir.

Ağırlıklı olarak borçlar hukuku, sözleşme hukuku, satım hukuku, teminat hukuku, gayrımenkul hukuku ve miras hukuku alanlarında çalışmakta olan Sabah Altay’ın yayımlanmış eserleri, bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri ve sempozyumlarda sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır.

Diller

Türkçe, İngilizce, Almanca.

Yayımlanmış Eserler

Monografik Eserler

  1. Teminat Amaçlı Borca Katılma Sözleşmesi, İstanbul: Vedat Kitapçılık. (Yayım aşamasındadır.)
  2. Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişi, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2008.

Makaleler

  1. Vasiyetnamenin Şekle Aykırılık Sebebiyle Geçersizliğine İlişkin Bazı Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu Bildirileri, 8-9 Kasım 2018, İstanbul 2019, s. 385-399.
  2. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu Bakımından Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü ve Aydınlatılmış Rıza, Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi, İstanbul 2018, s. 407-421.
  3. Türk Borçlar Kanununun 223. Maddesi Uyarınca Kira İlişkisinin Devri, Galatasaray Üniversitesi Yayını No: 89, Kira Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyum Tebliği, s. 31-45.
  4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasarın Alıcıya Geçişi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2013/1, s. 183-225.
  5. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Adam Çalıştıranın İşletme Faaliyeti (Organizasyonu) Dolayısıyla Sorumluluğu (TBK. 66/3), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmalar Dergisi, Özel Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, İstanbul 2012, s. 171-187.
  6. Müteselsil Borçlunun Rücu Hakkının Doğumundan Önce Borçtan Kurtarılma Talebi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 17, S. 1-2, Y. 2011, s. 393-411.
  7. Tıbbi Müdahalede Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğe Aykırı Davranışın Hukuki Sonuçları, Sağlık Hukukunda Dünyadaki Son Gelişmeler (Roche Sağlık Hukuku Günleri), İstanbul 2009, s. 215, vd.
  8. Türk Borçlar Kanunun Hükümlerine Göre İşçi İle İşveren Arasında Yapılan Rekabet Yasağı Sözleşmesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 14, sayı 3., s. 171-207.